ขั้นตอนการสมัคร
ขั้นตอนการสมัคร
  1. สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่http://campus.chan.rmutto.ac.th/admissions/

  2. ติดต่อโดยตรงที่เบอร์โทรสาขาวิชา : 08-2203-0850

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

    1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

    2. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา
        (หลักสูตร 3 ปี) ในทุกสาขาซึ่งมีความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์เข้าศึกษาโดยการเทียบโอน
        รายวิชาตามเกณฑ์การเทียบโอนที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

    3. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาเข้าศึกษาต่อโดยการเทียบโอนหน่วยกิตจาก
        หลักสูตร 4 ปี

    4. คุณสมบัติอื่นๆที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ประจำหลักสูตร