เมนูหลัก ปรัชญา / ปณิธาน / วิสัยทัศน์ ประกาศนโยบายของคณะ ทำเนียบผู้บริหาร บุคลากรสายสนับสนุน กระดานสนทนา ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา งานบุคลากร ข้าราชการพลเรือนดีเด่น(ครุฑทองคำ) ดาวน์โหลดเอกสาร
สำหรับอาจารย์ วิชาที่เปิดสอน ตารางคุมสอบอาจารย์ ตารางสอนของอาจารย์ ตารางการใช้ห้อง ตารางเรียนนักศึกษา
สำหรับนักศึกษา แบบประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ
แผนคณะเทคโนโลยีสังคม แผนคณะเทคโนโลยีสังคม แผนการดำเนินงานคณะเทคโนโลยีสังคม ประจำปี 2559 รายงานประจำปี (Annual Report)
วิชาการและวิจัย รายงานผลการดำเนินงาน
บริหารและแผน รายงานผลการดำเนินงาน
กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลงานวิจัย บทความที่เป็นประโยชน์ งานวิจัย /บทความทางวิชาการ ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย คู่มือการจัดทำบัญชีครัวเรือน รายรับ-รายจ่าย ใบนำส่ง รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
นโยบายคณะ/บริการวิชาการ นโยบายสถานศึกษา 3ดี (3D) โครงการพัฒนาสื่อ E-Learning แผนชุมชน
งานประกันคุณภาพ เล่มคู่มือประกันปี 2557 (ฉบับปรับปรุง) เป้าหมายตัวบ่งชี้ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559 เป้าหมายตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ปฏิทินการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปฏิทินการติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร/ระดับคณะ ขั้นตอนการทำงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเทคโนโลยีสังคม คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก นโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการ นโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน นโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม นโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการ นโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ นโยบายและแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึึกษาภายใน

  งานกิจการนักศึกษา
  งานกิจการนักศึกษา (Student Affairs) หมายถึง งานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ทำกิจกรรมของนักศึกษาการให้บริการ และสวัสดิการต่าง ๆแก่นักศึกษาของ
  คณะ เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา ให้เป็นผู้มีคุณลักษณะ
  3 ประการ คือ มีคุณภาพ มีคุณธรรมและมีคุณค่า ด้านความเป็นผู้มีคุณภาพ
คือ เป็นผู้ที่มีความสามารถในสาขาวิชา สามารถในการวางแผนสามารถ
  ทำงานได้อย่างมีระบบสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ลุล่วงไปด้วย
  ดี สามารถทำงานร่วมกันและอยู่ร่วมกันเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ด้านความเป็น
  ผู้มีคุณธรรมคือ เป็นผู้ที่มีจิตใจโอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีเมตตากรุณา
  มีความซื่อสัตย ์ยอมเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม มีความตั้งใจที่จะ
  ทำประโยชน์ให้แก่สังคมในขณะที่ยังเป็นนักศึกษา และเมื่อสำเร็จการศึกษาไป
  แล้วด้านความเป็นผู้มีคุณค่า คือ การเป็นบุคคลที่อยู่ในสังคมอย่างมีประโยชน์
  ประพฤติตนให้เป็นที่พึงปรารถนาของสังคม และทำประโยชน์แก่สังคม ตลอด
จนเป็นผู้ที่รักษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติต่อไป
   
  สถานที่ติดต่อ
  งานกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสังคม
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
  131 หมู่ 10 ถนนบำราศนราดูร ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ
  จังหวัดจันทบุรี 22210
  E-mail : plang.social@gmail.com
  โทรศัพท์ : 039-307261-4 ต่อ 312
  Website : social.chan.rmutto.ac.th/activity
 
  บุคคลกร
  น.ส.กันตินันท์ ปลาทอง (เจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ)