เมนูหลัก ปรัชญา / ปณิธาน / วิสัยทัศน์ ประกาศนโยบายของคณะ ทำเนียบผู้บริหาร บุคลากรสายสนับสนุน กระดานสนทนา ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา งานบุคลากร ข้าราชการพลเรือนดีเด่น(ครุฑทองคำ) ดาวน์โหลดเอกสาร
สำหรับอาจารย์ วิชาที่เปิดสอน ตารางคุมสอบอาจารย์ ตารางสอนของอาจารย์ ตารางการใช้ห้อง ตารางเรียนนักศึกษา
สำหรับนักศึกษา แบบประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ
แผนคณะเทคโนโลยีสังคม แผนคณะเทคโนโลยีสังคม แผนการดำเนินงานคณะเทคโนโลยีสังคม ประจำปี 2559 รายงานประจำปี (Annual Report)
วิชาการและวิจัย รายงานผลการดำเนินงาน
บริหารและแผน รายงานผลการดำเนินงาน
กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลงานวิจัย บทความที่เป็นประโยชน์ งานวิจัย /บทความทางวิชาการ ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย คู่มือการจัดทำบัญชีครัวเรือน รายรับ-รายจ่าย ใบนำส่ง รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
นโยบายคณะ/บริการวิชาการ นโยบายสถานศึกษา 3ดี (3D) โครงการพัฒนาสื่อ E-Learning แผนชุมชน
งานประกันคุณภาพ เล่มคู่มือประกันปี 2557 (ฉบับปรับปรุง) เป้าหมายตัวบ่งชี้ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559 เป้าหมายตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ปฏิทินการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปฏิทินการติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร/ระดับคณะ ขั้นตอนการทำงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเทคโนโลยีสังคม คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก นโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการ นโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน นโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม นโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการ นโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ นโยบายและแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึึกษาภายใน
  งานสหกิจศึกษา
  เป็นแผนการศึกษาโดยมีจุดมุ่งหมายให้บัณฑิตได้มีประสบการณ์ปฏิบัติงาน
จริงในสถานประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นให้นักศึกษาที่เป็น
  บัณฑิต ในอนาคตได้นำวิชาการทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติต่างๆ ได้
  ศึกษามาแล้ว นำไปปฏิบัติในสถานประกอบการให้ได้ผลดีทำให้บัณฑิต
สามารถเรียนรู้ประสบ การณ์จากการไปปฏฺบัติงานและทำให้บัณฑิตมีคุณ
  ภาพตรงตามวัตถุประสงค์ ที่สถานประกอบการต้องการมากที่สุด อีกทั้งเพื่อ
  เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมืออันดีระหว่างสถานศึกษาที่
บัณฑิตได้ไปฝึกปฏิบัติกับสถาน ประกอบการรวมทั้งยังเป็นการเผยแพร่เกียรติ
  คุณของสถานศึกษาต่อบุคคล และสถาบันต่างๆ ที่อยู่ภายนอก
   
  สถานที่ติดต่อ
  งานสหกิจศึกษาและฝึกงาน คณะเทคโนโลยีสังคม
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
131 หมู่ 10 ถนนบำราศนราดูร ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ
  จังหวัดจันทบุรี 22210
  E-mail : coop.rmutto@gmail.com
  โทรศัพท์ : 039-307278 ต่อ 327 หรือ 082-2030850
  โทรสาร : 039-307277
   
  บุคคลกร
  ดร.บุปผา ภิภพ (หัวหน้างานสหกิจศึกษา)
  นางสาวประภาจิต ตะพอง (เจ้าหน้าที่งานสหกิจศึกษา)