เมนูหลัก ปรัชญา / ปณิธาน / วิสัยทัศน์ ประกาศนโยบายของคณะ ทำเนียบผู้บริหาร บุคลากรสายสนับสนุน กระดานสนทนา ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา งานบุคลากร ข้าราชการพลเรือนดีเด่น(ครุฑทองคำ) ดาวน์โหลดเอกสาร
สำหรับอาจารย์ วิชาที่เปิดสอน ตารางคุมสอบอาจารย์ ตารางสอนของอาจารย์ ตารางการใช้ห้อง ตารางเรียนนักศึกษา
สำหรับนักศึกษา แบบประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ
แผนคณะเทคโนโลยีสังคม แผนคณะเทคโนโลยีสังคม แผนการดำเนินงานคณะเทคโนโลยีสังคม ประจำปี 2559 รายงานประจำปี (Annual Report)
วิชาการและวิจัย รายงานผลการดำเนินงาน
บริหารและแผน รายงานผลการดำเนินงาน
กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลงานวิจัย บทความที่เป็นประโยชน์ งานวิจัย /บทความทางวิชาการ ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย คู่มือการจัดทำบัญชีครัวเรือน รายรับ-รายจ่าย ใบนำส่ง รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
นโยบายคณะ/บริการวิชาการ นโยบายสถานศึกษา 3ดี (3D) โครงการพัฒนาสื่อ E-Learning แผนชุมชน
งานประกันคุณภาพ เล่มคู่มือประกันปี 2557 (ฉบับปรับปรุง) เป้าหมายตัวบ่งชี้ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559 เป้าหมายตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ปฏิทินการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปฏิทินการติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร/ระดับคณะ ขั้นตอนการทำงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเทคโนโลยีสังคม คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก นโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการ นโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน นโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม นโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการ นโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ นโยบายและแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึึกษาภายใน


วิชาการและงานทะเบียน
 
ลำดับ รายการเอกสาร ดาวโหลด
1 แบบคำร้องทั่วไป
2 แบบคำร้องขอเอกสารการศึกษา สำหรับนักศึกษา ปัจจุบัน/สำเร็จการศึกษาแล้ว
3 แบบคำร้องขอลดวิชาเรียน (ภายใน 12 สัปดาห์)
4 แบบคำร้องขอเปลี่ยนสาขาวิชา / กลุ่มวิชา
5 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนแบบ Regrade
6 แบบคำร้องขอผ่อนผันพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
7 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียน แบบเรียนเน้น
8 แบบคำร้องขอยกเว้นหรือเทียบโอนรายวิชาที่ศึกษามาแล้ว
9 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนแทนรายวิชาที่มีค่าระดับคะแนน F
10 แบบคำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาเพื่อแก้ระดับคะแนน ม.ส. ( i )
11 แบบคำร้องแจ้งปัญหาการลงทะเบียนเรียนในระบบออนไลน์
12 แบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
13 บันทึกข้อความ / Memorandum
14 แบบคำร้องขออนุญาตสอบ กรณีตารางสอบซ้อน
15 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า เกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษา