เมนูหลัก ปรัชญา / ปณิธาน / วิสัยทัศน์ ประกาศนโยบายของคณะ ทำเนียบผู้บริหาร บุคลากรสายสนับสนุน กระดานสนทนา ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา งานบุคลากร ข้าราชการพลเรือนดีเด่น(ครุฑทองคำ) ดาวน์โหลดเอกสาร
สำหรับอาจารย์ วิชาที่เปิดสอน ตารางคุมสอบอาจารย์ ตารางสอนของอาจารย์ ตารางการใช้ห้อง ตารางเรียนนักศึกษา
แผนคณะเทคโนโลยีสังคม แผนคณะเทคโนโลยีสังคม แผนการดำเนินงานคณะเทคโนโลยีสังคม ประจำปี 2559 รายงานประจำปี (Annual Report)
วิชาการและวิจัย รายงานผลการดำเนินงาน
บริหารและแผน รายงานผลการดำเนินงาน
กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลงานวิจัย บทความที่เป็นประโยชน์ งานวิจัย /บทความทางวิชาการ ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย คู่มือการจัดทำบัญชีครัวเรือน รายรับ-รายจ่าย ใบนำส่ง รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
นโยบายคณะ/บริการวิชาการ นโยบายสถานศึกษา 3ดี (3D) โครงการพัฒนาสื่อ E-Learning แผนชุมชน
งานประกันคุณภาพ คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา กระบวนการ การดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร คำสั่งแต่งตั้งกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ปฎิทินประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะ ตัวบ่งชี้และเป้าหมายการประกัน ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้+ผู้กำกับดูแล ระดับคณะ รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 ประกาศคณะเทคโนโลยีสังคม เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา แนวทางการปรับปรุง/พัฒนาตามข้อมเสนอแนะฯ รายงานผลการดำเนินงานตามแบบเสนอแนวทางการปรับปรุง เครือข่ายประกันคุณภาพ

 
     หลักสูตร
: คณะเทคโนโลยีสังคม


    สาขาวิชา หน่วยกิต ปีศึกษา เกรดต่ำสุด
   ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   
   4810211101 การจัดการ 101 2 2.00
   4810212201 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 101 2 2.00
   ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ   
   4821211101 การจัดการทั่วไป 134 4 2.00
   4821212101 ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 134 4 2.00
   4821213201 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 134 4 2.00
   5021027101 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 146 4 2.00
   5321021101 การจัดการ - การจัดการทั่วไป 132 4 2.00
   5321022101 ระบบสารสนเทศ - การจัดการสารสนเทศ 135 4 2.00
   5321022102 ระบบสารสนเทศ - พัฒนาซอฟต์แวร์ 135 4 2.00
   5321026101 บัญชีบัณฑิต 135 4 2.00
   5421023201 เศรษฐศาสตร์ 135 4 2.00
   5421025101 การจัดการโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง 133 4 2.00
   5521027101 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 135 4 2.00
   ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ต่อเนื่อง   
   4822211101 การจัดการทั่วไป 72 2 2.00
   4822212101 ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 72 2 2.00
   5122026101 การบัญชี 134 2 2.00
   ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี เทียบโอน   
   5326021101 การจัดการ - การจัดการทั่วไป 132 4 2.00
   5326022101 ระบบสารสนเทศ - การจัดการสารสนเทศ 135 4 2.00
   5326022102 ระบบสารสนเทศ - พัฒนาซอฟต์แวร์ 135 4 2.00
   5326026101 บัญชีบัณฑิต 135 2 2.00
   ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ   
   5327021101 การจัดการ - การจัดการทั่วไป 132 4 2.00
   5327022102 ระบบสารสนเทศ - พัฒนาซอฟต์แวร์ 135 4 2.00
   5327026101 บัญชีบัณฑิต 135 4 2.00