เมนูหลัก ปรัชญา / ปณิธาน / วิสัยทัศน์ ประกาศนโยบายของคณะ ทำเนียบผู้บริหาร บุคลากรสายสนับสนุน กระดานสนทนา ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา งานบุคลากร ข้าราชการพลเรือนดีเด่น(ครุฑทองคำ) ดาวน์โหลดเอกสาร
สำหรับอาจารย์ วิชาที่เปิดสอน ตารางคุมสอบอาจารย์ ตารางสอนของอาจารย์ ตารางการใช้ห้อง ตารางเรียนนักศึกษา
แผนคณะเทคโนโลยีสังคม แผนคณะเทคโนโลยีสังคม แผนการดำเนินงานคณะเทคโนโลยีสังคม ประจำปี 2559 รายงานประจำปี (Annual Report)
วิชาการและวิจัย รายงานผลการดำเนินงาน
บริหารและแผน รายงานผลการดำเนินงาน
กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลงานวิจัย บทความที่เป็นประโยชน์ งานวิจัย /บทความทางวิชาการ ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย คู่มือการจัดทำบัญชีครัวเรือน รายรับ-รายจ่าย ใบนำส่ง รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
นโยบายคณะ/บริการวิชาการ นโยบายสถานศึกษา 3ดี (3D) โครงการพัฒนาสื่อ E-Learning แผนชุมชน
งานประกันคุณภาพ คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา กระบวนการ การดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร คำสั่งแต่งตั้งกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ปฎิทินประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะ ตัวบ่งชี้และเป้าหมายการประกัน ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้+ผู้กำกับดูแล ระดับคณะ รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 ประกาศคณะเทคโนโลยีสังคม เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา แนวทางการปรับปรุง/พัฒนาตามข้อมเสนอแนะฯ รายงานผลการดำเนินงานตามแบบเสนอแนวทางการปรับปรุง เครือข่ายประกันคุณภาพ


  งานพัฒนานักศึกษา
  งานพัฒนานักศึกษา ให้บริการในด้านต่างๆ จำนวน 4 แผนก ดังนี้
1. แผนกแนะแนวการศึกษาและอาชีพ หน้าที่ ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา
  2. แผนกกิจกรรม หน้าที่ ประสานงานสโมสร งานกิจกรรมนักศึกษา
  3. แผนกกีฬา หน้าที่ บริการยืม-คืน อุปกรณ์กีฬา ประสานงานกิจกรรมกีฬา
4. แผนกบริการและสวัสดิการนักศึกษา หน้าที่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ
  กองทุนเงิน เพื่อการศึกษาแก่นักศึกษา
   
สถานที่ติดต่อ
  งานพัฒนานักศึกษา
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
  131 หมู่ 10 ถนนบำราศนราดูร ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ
  จังหวัดจันทบุรี 22210
  โทรศัพท์ : 039-307273 ต่อ 117,118
โทรสาร : 039-307274
  Facebook : www.facebook.com/studentrmuttochan
  Website : campus.chan.rmutto.ac.th/stuloan
 
  บุคคลกร
  ดร.บุณฑริกา สุมะนา (รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
  ด้านพัฒนานักศึกษา)
  นาวสาวจินตนา คีรีชล (หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาและหัวหน้าแผนก
  บริการและสวัสดิการนักศึกษา)
  นางสาวกมลนพวรรณ ขอมุ่งกลาง (หัวหน้าแผนกแนะแนวการศึกษาและอาชีพ)
  นายสมชาย คุณจันทร์ (หัวหน้าแผนกกีฬาและหัวหน้าแผนกกิจกรรม)
  นางสาวดวงกลม เป็นสุข (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)