เมนูหลัก ปรัชญา / ปณิธาน / วิสัยทัศน์ ประกาศนโยบายของคณะ ทำเนียบผู้บริหาร บุคลากรสายสนับสนุน กระดานสนทนา ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา งานบุคลากร ข้าราชการพลเรือนดีเด่น(ครุฑทองคำ) ดาวน์โหลดเอกสาร
สำหรับอาจารย์ วิชาที่เปิดสอน ตารางคุมสอบอาจารย์ ตารางสอนของอาจารย์ ตารางการใช้ห้อง ตารางเรียนนักศึกษา
แผนคณะเทคโนโลยีสังคม แผนคณะเทคโนโลยีสังคม แผนการดำเนินงานคณะเทคโนโลยีสังคม ประจำปี 2559 รายงานประจำปี (Annual Report)
วิชาการและวิจัย รายงานผลการดำเนินงาน
บริหารและแผน รายงานผลการดำเนินงาน
กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลงานวิจัย บทความที่เป็นประโยชน์ งานวิจัย /บทความทางวิชาการ ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย คู่มือการจัดทำบัญชีครัวเรือน รายรับ-รายจ่าย ใบนำส่ง รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
นโยบายคณะ/บริการวิชาการ นโยบายสถานศึกษา 3ดี (3D) โครงการพัฒนาสื่อ E-Learning แผนชุมชน
งานประกันคุณภาพ คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา กระบวนการ การดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร คำสั่งแต่งตั้งกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ปฎิทินประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะ ตัวบ่งชี้และเป้าหมายการประกัน ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้+ผู้กำกับดูแล ระดับคณะ รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 ประกาศคณะเทคโนโลยีสังคม เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา แนวทางการปรับปรุง/พัฒนาตามข้อมเสนอแนะฯ รายงานผลการดำเนินงานตามแบบเสนอแนวทางการปรับปรุง เครือข่ายประกันคุณภาพ


  ปรัชญา (Philosophy)

          ศูนย์กลางภูมิปัญญาเทคโนโลยีแห่งภูมิภาคเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน
 
  ปณิธาน (Determination)

         
 คณะเทคโนโลยีสังคมมีจุดมุ่งหมายหลักในการบุกเบิก แสวงหา บำรุงรักษาและถ่ายทอดความรู้เพื่อสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า และความเป็นเลิศทางวิชาการอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคคลให้เป็นผู้มีความเรืองปัญญา และคุณธรรม เพื่ออำนวยต่อความเจริญของสังคมและของมนุษยชาติ มุ่งสร้างบัณฑิตให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง โดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้
 
  วิสัยทัศน์  (Vision)

         
 เป็นผู้นำการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ สร้างงานสู่ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียน
          1.   จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตทั้งในประเทศและกลุ่มอาเซียน
          2.   พัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าระดับชาติ และนานาชาติ
          3.   บริการวิชาการแก่สังคมแบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม
          4.   ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (บูรณาการกับพันธกิจหลัก)
          5.   บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล เพื่อก้าวสู่ความเป็นองค์กรคุณภาพ
          6.   พัฒนาคณะฯมุ่งสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน (เครือข่ายในประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัย)

 
  พันธกิจ (Missions)

         1.   จัดการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา  เพื่อผลิตนักศึกษาที่เชี่ยวชาญทางวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสนองความต้องการของตลาดแรงงานและมีความเป็นสากล
          2.   เป็นศูนย์บริการทางวิชาการ วิชาชีพ แก่ชุมชน เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม  เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่สังคม
          3.   ส่งเสริมงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมที่มีคุณค่า ตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างต่อเนื่อง
          4.   สร้างสมรรถนะองค์กรโดยพัฒนาบุคลากรและระบบบริหารจัดการของคณะในทุกระดับให้มีคุณภาพ
          5.   ดำเนินกิจกรรมและพัฒนาองค์กรด้านศิลปวัฒนธรรม  และสิ่งแวดล้อมปลูกฝังให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น


  ประเด็นยุทธศาสตร์(Strategic Issues)

         1.   พัฒนาและขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศและกลุ่มอาเซียน
          2.   พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          3.   ส่งเสริมการบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
          4.   ส่งเสริมและสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
          5.   บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
          6.   พัฒนาคณะมุ่งสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน

  
  เป้าประสงค์(Goals)

         1.   ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
          2.   มีงานวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าระดับชาติเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน
          3.   เป็นแหล่งบริการวิชาการและวิชาชีพสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง
          4.   มีการบูรณาการโครงการ/กิจกรรมทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับพันธกิจหลักและกิจกรรมนักศึกษา
          5.   บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเสริมสร้างศักยภาพขององค์กร
          6.   พัฒนาศักยภาพคณะตามพันธกิจ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พร้อมทั้งพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ

 
  อัตลักษณ์(Identity)

         
 บัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands on)
 
  เอกลักษณ์(Unigueness)
         
 มหาวิทยาลัยนำความรู้สู่สังคม