การอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) เพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลภายในเครือข่ายภูมิป

โครงการเพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนานักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสหกิจศึกษาของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสังคม (เตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยในการทำงานและ 5 ส.)

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

โครงการสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)

โครงการเพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนานักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

โครงการภาษาอังกฤษเพื่อวัยทำงาน

โครงการอบรมสิทธิกฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน

โครงการพัฒนาองค์ความรู้สู่นักปฏิบัติอย่างมืออาชีพในสถานประกอบการจริง