โครงการปลูกดาวเรืองถวายพ่อหลวง

โครงการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสอนวิชาชีพในอาเซียน

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2560

โครงการพัฒนาผลงานวิชาการและวิจัยเพื่อการเขียนตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา2560

โครงการอบรมพัฒนาความรู้สู่มาตรฐานการบัญชีไทย

โครงการอบรมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

โครงการพัฒนาความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร