โครงการตรวจประเมินการประกันคุณภาพสายสนับสนุน สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีสังคม

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่ 2/2560

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 5/2560

การประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่ 2/2560

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่ 1/2560

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่2/2560

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่1/2560

โครงการพัฒนาแผนกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยงของคณะเทคโนโลยีสังคม