ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่ 5/2560

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่9/2560

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่ 4/2560

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่7/2560

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่6/2560

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่ 2/2560

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 5/2560

การประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่3/2560