คณะเทคโนโลยีสังคมร่วมกับสถาบันกวีนิพนธ์ไทย
โครงการแข่งขันสักวากลอนสด
ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา (ระดับชาติ)

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561
ณ อาคารคณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี