โครงการการบริหารงานคุณภาพสำหรับนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสังคม

วันที่ 31 มกราคม 2561
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี