โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 4

โดยวิทยากร คุณพงช์ศนัญ ชาญชัยชิณวรฒ์
วันที่ 31 มกราคม 2560
ณ อาคารคณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี