โครงการการใช้เทคโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม

วันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2560
ณ โรงเรียนวัดเขาสุกิม อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี