โครงการการใช้สารบัญอัติโนมัติผ่านไมโครซอฟท์เวิร์ดในการจัดทำรายงาน

วันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2560
ณ อาคารคณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี