การสัมนานักศึกษาสหกิจศึกษาของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสังคม

วันที่ 18 ธันวาคม 2560
ณ อาคารคณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี