โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Microsoft Excel for Accounting

วันที่ 19 ธันวาคม 2560
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารคณะเทคโนโลยีสังคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี