โครงการเทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และการอ้างอิงสำหรับครู บุคลาการทางการศึกษา และนักวิจัย

วันที่ 25  ธันวาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง SC1061 คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
และวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ เทเวศน์ และหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ราชดำเนินกลาง