โครงการ "สานสายใยรวมใจราชมงคลจันทบุรี" 2560

วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี