การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสังคม
ครั้งที่7/2560


วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560  เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเทคโนโลยีสังคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี