โครงการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสอนวิชาชีพในอาเซียน

โดยวิทยากร ดร.พรพิมล ประสงค์พร และ ดร.อังสนา นาคสวัสดิ์

วันที่ 29-30 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง SC1102 อาคารคณะเทคโนโลยีสังคม