พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2560

วันที่ 26 มิถุนายน 2560
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา