โครงการพัฒนาผลงานวิชาการและวิจัยเพื่อการเขียนตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ

โดยวิทยากร รศ.ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ , ดร.จินตนา ถ้ำแก้ว และนางปรางใจ ใจอิ่ม

วันที่ 26-27 มิถุนายน 2560
ณ ห้องSC1102 อาคารคณะเทคโนโลยีสังคม