โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคสมทบ

ประจำปีการศึกษา2560

วันที่ 24 มิถุนายน 2560
ณ ห้องSC1101 อาคารคณะเทคโนโลยีสังคม