โครงการอบรมพัฒนาความรู้สู่มาตรฐานการบัญชีไทย

"ทิศทางมาตรฐานการรายงานทางการเงินในปัจจุบัน TFRS เกี่ยวกับสินทรัพย์"

โดยวิทยากร ดร.สุพจน์ สิงห์เสน่ห์
ประธานกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 24 มิถุนายน 2560
ณ อาคารคณะเทคโนโลยีสังคม ห้อง SC1102