โครงการอบรมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

กิจกรรมย่อยที่1 การเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน"หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์"

วันที่ 16 มิถุนายน 2560
ณ ห้องประชุมชั้น  3 อาคารคณะเทคโนโลยีสังคม