ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่ 2/2560

วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560  เวลา 10:00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเทคโนโลยีสังคม

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี