โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลจันทเขลม

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560

ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี