นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คว้ารางวัลชนะเลิศ
การประกวดออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้แนวคิดสร้างมูลค่าเพิ่มสู่ชุมชน


วันที่ 30 มีนาคม 2560

ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมป์ จังหวัดปทุมธานี