ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่ 1/2560

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2559  เวลา 10:00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเทคโนโลยีสังคม

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี