การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสังคม
ครั้งที่2/2560


วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560  เวลา 15.30 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเทคโนโลยีสังคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี