การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสังคม
ครั้งที่1/2560


วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560  เวลา 9.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเทคโนโลยีสังคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี