ประเภท : กิจกรรมบริหารคณะ
การประชุมเตรียมความพร้อมในการส...

การประชุมเตรียมความพร้อมในการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา [อ่าน : 176 ครั้ง]

โครงการพัฒนาแผนกลยุทธ์และบริหา...

โครงการพัฒนาแผนกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยงของคณะเทคโนโลยีสังคม [อ่าน : 152 ครั้ง]

โครงการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาเศ...

โครงการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ [อ่าน : 144 ครั้ง]

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเท...

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่ 18 [อ่าน : 160 ครั้ง]

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้ง...

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 5/2558 [อ่าน : 132 ครั้ง]

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโน...

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่16 [อ่าน : 166 ครั้ง]

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเท...

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่ 15 [อ่าน : 160 ครั้ง]