ประเภท : ภาพข่าว/กิจกรรม
พิธีหล่อเทียนพรรษา โครงการสืบส...

พิธีหล่อเทียนพรรษา โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา [อ่าน : 17 ครั้ง]

โครงการอบรมปฏิบัติการเตรียมควา...

โครงการอบรมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (Site visits) [อ่าน : 29 ครั้ง]

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูน...

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรสายวิชาการ เรื่อง เทคนิคการวัดผลและประเมินผลการเรียนก... [อ่าน : 45 ครั้ง]

โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใ...

โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยเทคโน... [อ่าน : 22 ครั้ง]

การอบรมการใช้ห้องเรียนระบบเผยแ...

การอบรมการใช้ห้องเรียนระบบเผยแพร่สื่อวีดีโอผ่านระบบเครือข่ายแบบเคลื่อนที่ (E-Learning) [อ่าน : 20 ครั้ง]

ข้อมูล : ภาพข่าว/กิจกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง มี ภาพข่าว/กิจกรรม ทั้งหมด 6
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มี ภาพข่าว/กิจกรรม ทั้งหมด 6
สาขาการบัญชี มี ภาพข่าว/กิจกรรม ทั้งหมด 13

มี ภาพข่าว/กิจกรรมทั้งหมด 130