ประเภท : ภาพข่าว/กิจกรรม
งานวันเกษตรแห่งชาติ เกษตรสืบสา...

งานวันเกษตรแห่งชาติ เกษตรสืบสาร ปณิธานของพ่อ [อ่าน : 111 ครั้ง]

โครงการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อก...

โครงการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสอนวิชาชีพในอาเซียน [อ่าน : 238 ครั้ง]

พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 256...

พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2560 [อ่าน : 132 ครั้ง]

โครงการพัฒนาผลงานวิชาการและวิจ...

โครงการพัฒนาผลงานวิชาการและวิจัยเพื่อการเขียนตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ [อ่าน : 145 ครั้ง]

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึก...

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร [อ่าน : 130 ครั้ง]

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคสมท...

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคสมทบ [อ่าน : 115 ครั้ง]

โครงการพัฒนาความรู้ด้านการประก...

โครงการพัฒนาความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร [อ่าน : 112 ครั้ง]

โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม...

โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลจันทเขลม [อ่าน : 161 ครั้ง]

การปัจฉิมนิเทศ

การปัจฉิมนิเทศ [อ่าน : 147 ครั้ง]

การสัมนานักศึกษาสหกิจศึกษา ของ...

การสัมนานักศึกษาสหกิจศึกษา ของคณะเทคโนโลยีสังคม [อ่าน : 135 ครั้ง]

งานกีฬาไตรมิตรเขาคิชฌกูฏเกมส์...

งานกีฬาไตรมิตรเขาคิชฌกูฏเกมส์ ครั้งที่ 5 [อ่าน : 251 ครั้ง]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุ...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี และ สส... [อ่าน : 206 ครั้ง]

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการ...

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 [อ่าน : 221 ครั้ง]

โครงการฟังธรรมนำหลักธรรมะพัฒนา...

โครงการฟังธรรมนำหลักธรรมะพัฒนาจิตใจ [อ่าน : 179 ครั้ง]

โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท

โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท [อ่าน : 192 ครั้ง]

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ...

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะชีวิตและอาชีพ [อ่าน : 196 ครั้ง]

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร...

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558 [อ่าน : 683 ครั้ง]

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ...

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวั... [อ่าน : 197 ครั้ง]

โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึก...

โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาด้านการขับขี่อย่างปลอดภัย [อ่าน : 303 ครั้ง]

นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการ...

นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เข้าเยี่ยมชมคณะเทคโนโลยีสังคม [อ่าน : 206 ครั้ง]

ข้อมูล : ภาพข่าว/กิจกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง มี ภาพข่าว/กิจกรรม ทั้งหมด 0
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มี ภาพข่าว/กิจกรรม ทั้งหมด 0
สาขาการบัญชี มี ภาพข่าว/กิจกรรม ทั้งหมด 0

มี ภาพข่าว/กิจกรรมทั้งหมด 130