ประเภท : ภาพข่าว/กิจกรรม
การประชุม เพื่อยกร่างหลักสูตรป...

การประชุม เพื่อยกร่างหลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาระบบสารสนเทศ พ.ศ.2562 [อ่าน : 19 ครั้ง]

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจ...

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 [อ่าน : 14 ครั้ง]

การประชุม "การเตรียมความพร้อมอ...

การประชุม "การเตรียมความพร้อมอาจารย์เพื่อผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่สู่ไทยแลนด์ 4.0" [อ่าน : 12 ครั้ง]

โครงการสัมนานักศึกษาสหกิจศึกษา...

โครงการสัมนานักศึกษาสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีสังคม [อ่าน : 17 ครั้ง]

โครงการพัฒนาเสริมสร้างความเชี่...

โครงการพัฒนาเสริมสร้างความเชี่ยวชาญด้านระบบการสื่อสารข้อมูลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ [อ่าน : 10 ครั้ง]

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคส...

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคสมทบ ประจำปี 2560 [อ่าน : 19 ครั้ง]

ผศ.ดร.สุกัลยา ปริญโญกุล คณบดีค...

ผศ.ดร.สุกัลยา ปริญโญกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและบุคลาก... [อ่าน : 26 ครั้ง]

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรน...

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรนักศึกษา [อ่าน : 19 ครั้ง]

โครงการเปิดบ้านสภาฯ (FAP Open...

โครงการเปิดบ้านสภาฯ (FAP Open House) [อ่าน : 27 ครั้ง]

โครงการศึกษาแหล่งวัฒนธรรมพื้นบ...

โครงการศึกษาแหล่งวัฒนธรรมพื้นบ้านการละเล่น "อาไย" [อ่าน : 29 ครั้ง]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวน...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ [อ่าน : 31 ครั้ง]

วันอนุรักษ์มรดกไทยวันอนุรักษ์ม...

วันอนุรักษ์มรดกไทย ย้อนเวลา หาวิถีไทย" วันที่ 2 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จ... [อ่าน : 366 ครั้ง]

การเสวนาปฏิรูปการเรียนการสอนใน...

การเสวนาปฏิรูปการเรียนการสอนในการสร้าง บัณฑิตพันธุ์ใหม่ และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิ... [อ่าน : 174 ครั้ง]

โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีดิจิ...

โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างและจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศแบบออนไลน์ [อ่าน : 69 ครั้ง]

โครงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับ...

โครงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับกิจการนักศึกษา [อ่าน : 58 ครั้ง]

ข้อมูล : ภาพข่าว/กิจกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง มีภาพข่าว/กิจกรรม ทั้งหมด 5
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีภาพข่าว/กิจกรรม ทั้งหมด 5
สาขาการบัญชี มีภาพข่าว/กิจกรรม ทั้งหมด 13

มีภาพข่าว/กิจกรรมทั้งหมด 118