ประเภท : ภาพข่าว/กิจกรรม
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคส...

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคสมทบ ประจำปี 2560 [อ่าน : 88 ครั้ง]

ผศ.ดร.สุกัลยา ปริญโญกุล คณบดีค...

ผศ.ดร.สุกัลยา ปริญโญกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและบุคลาก... [อ่าน : 158 ครั้ง]

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรน...

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรนักศึกษา [อ่าน : 81 ครั้ง]

โครงการเปิดบ้านสภาฯ (FAP Open...

โครงการเปิดบ้านสภาฯ (FAP Open House) [อ่าน : 92 ครั้ง]

โครงการศึกษาแหล่งวัฒนธรรมพื้นบ...

โครงการศึกษาแหล่งวัฒนธรรมพื้นบ้านการละเล่น "อาไย" [อ่าน : 88 ครั้ง]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวน...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ [อ่าน : 98 ครั้ง]

วันอนุรักษ์มรดกไทยวันอนุรักษ์ม...

วันอนุรักษ์มรดกไทย ย้อนเวลา หาวิถีไทย" วันที่ 2 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จ... [อ่าน : 515 ครั้ง]

การเสวนาปฏิรูปการเรียนการสอนใน...

การเสวนาปฏิรูปการเรียนการสอนในการสร้าง บัณฑิตพันธุ์ใหม่ และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิ... [อ่าน : 308 ครั้ง]

โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีดิจิ...

โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างและจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศแบบออนไลน์ [อ่าน : 138 ครั้ง]

โครงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับ...

โครงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับกิจการนักศึกษา [อ่าน : 117 ครั้ง]

การประกวดหนูน้อยเหลืองจันท์ ปร...

การประกวดหนูน้อยเหลืองจันท์ ประจำปี 2561 [อ่าน : 108 ครั้ง]

โครงการละเล่นพื้นเมือง "อาไย"...

โครงการละเล่นพื้นเมือง "อาไย" ของชุมชนบึงชนัง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี [อ่าน : 217 ครั้ง]

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงา...

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บานครั้งที่ 17 [อ่าน : 133 ครั้ง]

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุร...

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ผศ... [อ่าน : 113 ครั้ง]

พิธีีเปิดงาน ราชมงคล รักษ์เหลื...

พิธีีเปิดงาน ราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่17 [อ่าน : 125 ครั้ง]

โครงการแข่งขันสักวากลอนสด ระดั...

โครงการแข่งขันสักวากลอนสด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษา (ระดับชาติ) [อ่าน : 171 ครั้ง]

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ [อ่าน : 112 ครั้ง]

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ...

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 4 [อ่าน : 135 ครั้ง]

โครงการการบริหารงานคุณภาพสำหรั...

โครงการการบริหารงานคุณภาพสำหรับนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสังคม [อ่าน : 121 ครั้ง]

ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1/2561

ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1/2561 [อ่าน : 105 ครั้ง]

ข้อมูล : ภาพข่าว/กิจกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง มี ภาพข่าว/กิจกรรม ทั้งหมด 0
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มี ภาพข่าว/กิจกรรม ทั้งหมด 0
สาขาการบัญชี มี ภาพข่าว/กิจกรรม ทั้งหมด 0

มี ภาพข่าว/กิจกรรมทั้งหมด 130