ประเภท : ภาพข่าว/กิจกรรม
โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใ...

โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยเทคโน... [อ่าน : 65 ครั้ง]

การอบรมการใช้ห้องเรียนระบบเผยแ...

การอบรมการใช้ห้องเรียนระบบเผยแพร่สื่อวีดีโอผ่านระบบเครือข่ายแบบเคลื่อนที่ (E-Learning) [อ่าน : 56 ครั้ง]

วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตจันทบ...

วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตจันทบุรี ครบ 54 ปี [อ่าน : 117 ครั้ง]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ไอ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ไอทีอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี [อ่าน : 58 ครั้ง]

กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพในกา...

กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการเขียนนำเสนอของบประมาณบูรณาการยุทธศาสตร์ระดับชาติ [อ่าน : 47 ครั้ง]

โครงการปลูกป่าฉันท์พี่น้อง

โครงการปลูกป่าฉันท์พี่น้อง [อ่าน : 51 ครั้ง]

โครงการจิตอาสาพัฒนาชนบท

โครงการจิตอาสาพัฒนาชนบท [อ่าน : 49 ครั้ง]

การประชุม เพื่อยกร่างหลักสูตรป...

การประชุม เพื่อยกร่างหลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาระบบสารสนเทศ พ.ศ.2562 [อ่าน : 150 ครั้ง]

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจ...

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 [อ่าน : 115 ครั้ง]

การประชุม "การเตรียมความพร้อมอ...

การประชุม "การเตรียมความพร้อมอาจารย์เพื่อผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่สู่ไทยแลนด์ 4.0" [อ่าน : 60 ครั้ง]

โครงการสัมนานักศึกษาสหกิจศึกษา...

โครงการสัมนานักศึกษาสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีสังคม [อ่าน : 114 ครั้ง]

โครงการพัฒนาเสริมสร้างความเชี่...

โครงการพัฒนาเสริมสร้างความเชี่ยวชาญด้านระบบการสื่อสารข้อมูลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ [อ่าน : 72 ครั้ง]

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคส...

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคสมทบ ประจำปี 2560 [อ่าน : 72 ครั้ง]

ผศ.ดร.สุกัลยา ปริญโญกุล คณบดีค...

ผศ.ดร.สุกัลยา ปริญโญกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและบุคลาก... [อ่าน : 133 ครั้ง]

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรน...

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรนักศึกษา [อ่าน : 71 ครั้ง]

โครงการเปิดบ้านสภาฯ (FAP Open...

โครงการเปิดบ้านสภาฯ (FAP Open House) [อ่าน : 79 ครั้ง]

โครงการศึกษาแหล่งวัฒนธรรมพื้นบ...

โครงการศึกษาแหล่งวัฒนธรรมพื้นบ้านการละเล่น "อาไย" [อ่าน : 74 ครั้ง]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวน...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ [อ่าน : 81 ครั้ง]

วันอนุรักษ์มรดกไทยวันอนุรักษ์ม...

วันอนุรักษ์มรดกไทย ย้อนเวลา หาวิถีไทย" วันที่ 2 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จ... [อ่าน : 468 ครั้ง]

การเสวนาปฏิรูปการเรียนการสอนใน...

การเสวนาปฏิรูปการเรียนการสอนในการสร้าง บัณฑิตพันธุ์ใหม่ และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิ... [อ่าน : 272 ครั้ง]

ข้อมูล : ภาพข่าว/กิจกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง มี ภาพข่าว/กิจกรรม ทั้งหมด 0
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มี ภาพข่าว/กิจกรรม ทั้งหมด 0
สาขาการบัญชี มี ภาพข่าว/กิจกรรม ทั้งหมด 0

มี ภาพข่าว/กิจกรรมทั้งหมด 122