ประเภท : ภาพข่าว/กิจกรรม
การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศ...

กิจกรรมย่อยที่ 1 การตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร “หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสต... [อ่าน : 143 ครั้ง]

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคสมทบ ป...

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 167 ครั้ง]

พิธีถวายเทียนพรรษา

พิธีถวายเทียนพรรษา [อ่าน : 79 ครั้ง]

การตรวจประเมินประกันคุณภาพระดั...

การตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับสำนักงานคณบดี [อ่าน : 145 ครั้ง]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักบัญชีในศตวรรษที่21 [อ่าน : 27 ครั้ง]

พิธีหล่อเทียนพรรษา โครงการสืบส...

พิธีหล่อเทียนพรรษา โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา [อ่าน : 169 ครั้ง]

โครงการอบรมปฏิบัติการเตรียมควา...

โครงการอบรมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (Site visits) [อ่าน : 134 ครั้ง]

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูน...

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรสายวิชาการ เรื่อง เทคนิคการวัดผลและประเมินผลการเรียนก... [อ่าน : 171 ครั้ง]

โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใ...

โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยเทคโน... [อ่าน : 80 ครั้ง]

การอบรมการใช้ห้องเรียนระบบเผยแ...

การอบรมการใช้ห้องเรียนระบบเผยแพร่สื่อวีดีโอผ่านระบบเครือข่ายแบบเคลื่อนที่ (E-Learning) [อ่าน : 71 ครั้ง]

วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตจันทบ...

วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตจันทบุรี ครบ 54 ปี [อ่าน : 153 ครั้ง]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ไอ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ไอทีอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี [อ่าน : 96 ครั้ง]

กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพในกา...

กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการเขียนนำเสนอของบประมาณบูรณาการยุทธศาสตร์ระดับชาติ [อ่าน : 60 ครั้ง]

โครงการปลูกป่าฉันท์พี่น้อง

โครงการปลูกป่าฉันท์พี่น้อง [อ่าน : 65 ครั้ง]

โครงการจิตอาสาพัฒนาชนบท

โครงการจิตอาสาพัฒนาชนบท [อ่าน : 62 ครั้ง]

การประชุม เพื่อยกร่างหลักสูตรป...

การประชุม เพื่อยกร่างหลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชาระบบสารสนเทศ พ.ศ.2562 [อ่าน : 190 ครั้ง]

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจ...

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 [อ่าน : 149 ครั้ง]

การประชุม "การเตรียมความพร้อมอ...

การประชุม "การเตรียมความพร้อมอาจารย์เพื่อผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่สู่ไทยแลนด์ 4.0" [อ่าน : 75 ครั้ง]

โครงการสัมนานักศึกษาสหกิจศึกษา...

โครงการสัมนานักศึกษาสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีสังคม [อ่าน : 148 ครั้ง]

โครงการพัฒนาเสริมสร้างความเชี่...

โครงการพัฒนาเสริมสร้างความเชี่ยวชาญด้านระบบการสื่อสารข้อมูลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ [อ่าน : 85 ครั้ง]

ข้อมูล : ภาพข่าว/กิจกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง มี ภาพข่าว/กิจกรรม ทั้งหมด 0
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มี ภาพข่าว/กิจกรรม ทั้งหมด 0
สาขาการบัญชี มี ภาพข่าว/กิจกรรม ทั้งหมด 0

มี ภาพข่าว/กิจกรรมทั้งหมด 130