ประเภท : ภาพข่าว/กิจกรรม
โครงการความรู้เบื้องต้นในการทำ...

โครงการความรู้เบื้องต้นในการทำธุรกิจเกษตร [อ่าน : 73 ครั้ง]

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนัก...

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม [อ่าน : 77 ครั้ง]

โครงการภาษาอังกฤษเพื่อผู้ประกอ...

โครงการภาษาอังกฤษเพื่อผู้ประกอบการมือใหม่เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน [อ่าน : 190 ครั้ง]

โครงการอบรมความรู้ด้านประกันคุ...

โครงการอบรมความรู้ด้านประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสังคม [อ่าน : 89 ครั้ง]

โครงการจัดการเรียนการสอนแบบองค...

โครงการจัดการเรียนการสอนแบบองค์รวมเพื่อพัฒนาธุรกิจเกษตรภาคตะวันออก [อ่าน : 87 ครั้ง]

โครงการปลูกดาวเรืองถวายพ่อหลวง

โครงการปลูกดาวเรืองถวายพ่อหลวง [อ่าน : 175 ครั้ง]

โครงการตรวจประเมินการประกันคุณ...

โครงการตรวจประเมินการประกันคุณภาพสายสนับสนุน สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีสังคม [อ่าน : 73 ครั้ง]

ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมให้ก...

ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 [อ่าน : 75 ครั้ง]

โครงการอบรมปฏิบัติการเตรียมควา...

โครงการอบรมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ [อ่าน : 72 ครั้ง]

โครงการสานพลังประชารัฐด้านการพ...

โครงการสานพลังประชารัฐด้านการพัฒนาการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ [อ่าน : 77 ครั้ง]

งานวันเกษตรแห่งชาติ เกษตรสืบสา...

งานวันเกษตรแห่งชาติ เกษตรสืบสาร ปณิธานของพ่อ [อ่าน : 70 ครั้ง]

โครงการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อก...

โครงการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสอนวิชาชีพในอาเซียน [อ่าน : 109 ครั้ง]

พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 256...

พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2560 [อ่าน : 86 ครั้ง]

โครงการพัฒนาผลงานวิชาการและวิจ...

โครงการพัฒนาผลงานวิชาการและวิจัยเพื่อการเขียนตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ [อ่าน : 94 ครั้ง]

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึก...

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร [อ่าน : 85 ครั้ง]

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคสมท...

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคสมทบ [อ่าน : 75 ครั้ง]

โครงการพัฒนาความรู้ด้านการประก...

โครงการพัฒนาความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร [อ่าน : 66 ครั้ง]

โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม...

โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลจันทเขลม [อ่าน : 87 ครั้ง]

การปัจฉิมนิเทศ

การปัจฉิมนิเทศ [อ่าน : 76 ครั้ง]

การสัมนานักศึกษาสหกิจศึกษา ของ...

การสัมนานักศึกษาสหกิจศึกษา ของคณะเทคโนโลยีสังคม [อ่าน : 84 ครั้ง]

ข้อมูล : ภาพข่าว/กิจกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง มี ภาพข่าว/กิจกรรม ทั้งหมด 6
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มี ภาพข่าว/กิจกรรม ทั้งหมด 6
สาขาการบัญชี มี ภาพข่าว/กิจกรรม ทั้งหมด 13

มี ภาพข่าว/กิจกรรมทั้งหมด 130