ประเภท : คำสั่งคณะเทคโนโลยีสังคม
 • เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์นิเทศและอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาสาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีก... [อ่าน : 145 ครั้ง]
 • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2565 [อ่าน : 161 ครั้ง]
 • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม "เตรียมความพร้อมนักศึกษา" ประจำปีการศึกษา 2565 [อ่าน : 180 ครั้ง]
 • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินประกันคุณภาพของคณะเทคโนโลยีสังคม ปร... [อ่าน : 187 ครั้ง]
 • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมย่อยที่ 2 [อ่าน : 166 ครั้ง]
 • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินประกันคุณภาพของคณะเทคโนโลยีสังคม ปร... [อ่าน : 176 ครั้ง]
 • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น [อ่าน : 150 ครั้ง]
 • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างทักษะปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อเตรียมเข้าสู่สถานปร... [อ่าน : 155 ครั้ง]
 • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะนักบัญชียุคดิจิทัล หลักสูตร "การใช้งาน Microsoft E... [อ่าน : 153 ครั้ง]
 • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 2 การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับการปฏิบัติงาน [อ่าน : 218 ครั้ง]
 • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 1 ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้สมัครงานและการปฏิบัติงาน [อ่าน : 235 ครั้ง]
 • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการจัดการศึกษาและการเรียนระบบอีเลิร์นนิง (e-... [อ่าน : 240 ครั้ง]
 • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการจัดการศึกษาและการเรียนระบบอีเลิร์นนิง (e-... [อ่าน : 231 ครั้ง]
 • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2565 [อ่าน : 251 ครั้ง]
 • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 [อ่าน : 207 ครั้ง]
 • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ SCT Sport Days [อ่าน : 244 ครั้ง]
 • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 9 ราชมงคลด้านบริหารธุรกิจ [อ่าน : 266 ครั้ง]
 • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการกีฬามวลชนสัมพันธ์ฟุตบอล มินิลีก เทศบาลตำบลพลวง [อ่าน : 211 ครั้ง]
 • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2564 [อ่าน : 217 ครั้ง]
 • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยชุดเพื่อของบประมาณรายได้ 2565 [อ่าน : 261 ครั้ง]
 • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการจัดกิจกรรมที่ 4 อบรมการใช้โปรแกรม Zoom, Google Meet,Microsoft... [อ่าน : 221 ครั้ง]
 • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 5 เทคนิคการสร้าง Infographic [อ่าน : 201 ครั้ง]
 • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมระดมความคิด (ฺBrainstorming) กำหนดโจทย์บริการวิชาการและวิจัยเพ... [อ่าน : 234 ครั้ง]
 • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมแนวทางในการใช้มาตรฐานการสอบบัญชีเพื่อตรวจสอบกิจการขนาดก... [อ่าน : 241 ครั้ง]
 • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนา “ข้อควรระวังในการจัดทำงบการเงินที่ได้รับผลกระทบจากสถ... [อ่าน : 259 ครั้ง]
 • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2563” [อ่าน : 298 ครั้ง]
 • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการสัมมนาการบัญชี “ การเสริมสร้างสมรรถนะทักษะภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับน... [อ่าน : 250 ครั้ง]
 • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมบริการวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม "การจัดทำบัญชีครัวเรือน" [อ่าน : 247 ครั้ง]
 • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพนักบัญชีรุ่นใหม่ใส่ใจคุณธรรม นำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐ... [อ่าน : 249 ครั้ง]
 • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2563 [อ่าน : 268 ครั้ง]
 • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะสำคัญการบริหารจัดการในยุค 4.0 [อ่าน : 260 ครั้ง]
 • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเสริมสร้างสมรรถนะครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ในวิชาภาษาอังกฤษ... [อ่าน : 217 ครั้ง]
 • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการสร้างสรรค์งานนำเสนอ แบบโดดเด่นและทันสมั... [อ่าน : 200 ครั้ง]
 • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพัฒนาบุคลากร คณะเทคโนโลยีสังคม [อ่าน : 225 ครั้ง]
 • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาด้วยวิธีการเทียบโอน [อ่าน : 237 ครั้ง]
 • เรื่อง ให้บุคลากรสายสนับสนุน ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรวันเสาร์ - อาทิตย์ [อ่าน : 210 ครั้ง]
 • คำสั่งคณะเทคโนโลยีสังคม ที่ 050/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีสังคม ประจำปีการศึกษา2564[อ่าน : 232 ครั้ง]
 • คำสั่งคณะเทคโนโลยีสังคม ที่ 047/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเสริมสร้างสมรรถนะครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ในวิชาภาษาอังกฤษ (กิจกรรมที่ 1 ณ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม)[อ่าน : 249 ครั้ง]
 • คำสั่งคณะเทคโนโลยีสังคม ที่ 046/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมการเขียนข้อเสนอชุดโครงการวิจัยเชิงพื้นที่[อ่าน : 289 ครั้ง]
 • คำสั่งคณะเทคโนโลยีสังคม ที่ 045/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการสร้างสรรค์งานนำเสนอ แบบโดดเด่นและทันสมัยด้วยโปรแกรม CANVA[อ่าน : 263 ครั้ง]