ประเภท : ภาพข่าว/กิจกรรม
การประชุม คณาจารย์และบุคลากรคณ...

การประชุม คณาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยีสังคม ครั้งที่ 2/2561 [อ่าน : 8 ครั้ง]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคและการประยุกต์ ใช้งาน Microsoft Excel for Accounting [อ่าน : 38 ครั้ง]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรีย...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพ [อ่าน : 66 ครั้ง]

การประเมินผลการดำเนินงานระดับค...

การประเมินผลการดำเนินงานระดับคณะ คณะเทคโนโลยีสังคม ปีงบประมาณ 2561 [อ่าน : 73 ครั้ง]

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสหกิ...

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสหกิจศึกษาของ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสังคม ด้านความปลอดภัยในการทำงาน และ 5 ส. [อ่าน : 45 ครั้ง]

โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษา...

โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ [อ่าน : 96 ครั้ง]

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสหกิ...

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสหกิจศึกษาของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสังคม [อ่าน : 884 ครั้ง]

กิจกรรมอบรมการใช้งานระบบสารสนเ...

กิจกรรมอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (e-manage) [อ่าน : 66 ครั้ง]

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษพื้...

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐาน กับการใช้ในชีวิตประจำวัน [อ่าน : 57 ครั้ง]

โครงการตรวจประเมินการประกันคุณ...

โครงการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา2560 [อ่าน : 113 ครั้ง]

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 25...

คณะเทคโนโลยีสังคม นำนักศึกษาเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2561 [อ่าน : 102 ครั้ง]

กิจกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลัก...

กิจกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระบบสารสนเทศ พ.ศ. 2562 [อ่าน : 41 ครั้ง]

โครงการเติมใจให้กันสานสัมพันธ์...

โครงการเติมใจให้กันสานสัมพันธ์พี่กันน้อง กิจกรรมที่ 1 : Walk Rally Freshy Night [อ่าน : 67 ครั้ง]

คณะเทคโนโลยีสังคม นำบัณฑิตเข้า...

คณะเทคโนโลยีสังคม นำบัณฑิตเข้าร่วมพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 [อ่าน : 194 ครั้ง]

โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น เ...

โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น เศรษฐศาสตร์สู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรยุคใหม่ [อ่าน : 44 ครั้ง]

โครงการส่งเสริมการออมเพื่ออนาค...

โครงการส่งเสริมการออมเพื่ออนาคตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับชีวิตประจำวัน รุ่นที่2 [อ่าน : 85 ครั้ง]

Work Shop โรงเรียนประชารัฐ ตาม...

Work Shop โรงเรียนประชารัฐ ตามความร่วมมือโรงเรียนประชารัฐ เขตจังหวัดจันทบุรีและเขตจังหวัดตราด [อ่าน : 156 ครั้ง]

โครงการพัฒนาทักษะเพื่อการเรียน...

โครงการพัฒนาทักษะเพื่อการเรียนรู้ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ [อ่าน : 138 ครั้ง]

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึ...

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 [อ่าน : 196 ครั้ง]

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ป...

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 240 ครั้ง]

ข้อมูล : ภาพข่าว/กิจกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง มี ภาพข่าว/กิจกรรม ทั้งหมด 0
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มี ภาพข่าว/กิจกรรม ทั้งหมด 0
สาขาการบัญชี มี ภาพข่าว/กิจกรรม ทั้งหมด 0

มี ภาพข่าว/กิจกรรมทั้งหมด 130