โครงการแข่งขันสักวากลอนสดระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษา (ระดับชาติ)

ภาพข่าว/กิจกรรม วัน พฤหัส ที่ 15 มีนาคม 2561, เวลา 11:30 น. 282 ครั้ง admin

โครงการแข่งขันสักวากลอนสดระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษา (ระดับชาติ)

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560

ณ อาคารคณะเทคโนโลยีสังคม ชั้น 10 ห้อง SC1102

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

รูปภาพประกอบ :