ประชุมคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนประจำสาขา คณะเทคโนโลยีสังคม

กิจกรรมบริหารคณะ วัน พฤหัส ที่ 15 มีนาคม 2561, เวลา 15:08 น. 160 ครั้ง admin

ประชุมคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนประจำสาขา
คณะเทคโนโลยีสังคม

วันที่  3 สิงหาคม 2559  เวลา 13:00 นาฬิกา

ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะเทคโนโลยีสังคม

รูปภาพประกอบ :