โครงการพัฒนาแผนกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยงของคณะเทคโนโลยีสังคม

กิจกรรมบริหารคณะ วัน พฤหัส ที่ 15 มีนาคม 2561, เวลา 14:51 น. 151 ครั้ง admin

โครงการพัฒนาแผนกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยงของคณะเทคโนโลยีสังคม

โดย ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช และผู้ช่วยวิทยากร คณะวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30-17.00 น.

ณ ห้อง SC1101 และ SC1102


อาคารคณะเทคโนโลยีสังคม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

รูปภาพประกอบ :