โครงการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

กิจกรรมบริหารคณะ วัน พฤหัส ที่ 15 มีนาคม 2561, เวลา 14:49 น. 144 ครั้ง admin

โครงการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 
กิจกรรมที่ 1 ยกร่าง/ปรับปรุงหลักสูตร

18 ธันวาคม 58  

เวลา 08.30 น.  - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะเทคโนโลยีสังคม
รูปภาพประกอบ :