โครงการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา2560

ภาพข่าว/กิจกรรม วัน ศุกร์ ที่ 14 กันยายน 2561, เวลา 15:03 น. 67 ครั้ง admin

วันที่ 13 - 14 กันยายน 2561 คณะเทคโนโลยีสังคมจัดโครงการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัลยา ปริญโญกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และกล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาพร เสวกวิ ประธานตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย และ ดร.ยศพล ผลาผล ร่วมเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจในการจัดทำเล่มรายงานการตรวจประเมินและสามารถนำข้อเสนอแนะ ไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะในปีต่อไป

>>ชมภาพเพิ่มเติม<<
https://drive.google.com/drive/folders/1wlA6zys-48u4TPlwsvMWF1Jjmo_X1DZB?usp=sharing

 

รูปภาพประกอบ :