โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักบัญชีในศตวรรษที่21

ภาพข่าว/กิจกรรม วัน พุธ ที่ 12 กันยายน 2561, เวลา 09:15 น. 14 ครั้ง admin

วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักบัญชีในศตวรรษที่21 มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 120 คน โดยมีคุณภาสิน จันทรโมลี นักวิชาการพานิชย์ชำนาญการ กองกำกับบัญชีธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ศักยภาพนักบัญชีในศตวรรษที่21"เพื่อให้นักบัญชีมีความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอในมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเอง ณ ห้องSC1081 อาคารคณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี