โครงการส่งเสริมการออมเพื่ออนาคตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับชีวิตประจำวัน รุ่นที่2

ภาพข่าว/กิจกรรม วัน พุธ ที่ 22 สิงหาคม 2561, เวลา 16:32 น. 61 ครั้ง admin

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์คณะเทคโนโลยีสังคม จัดโครงการส่งเสริมการออมเพื่ออนาคตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับชีวิตประจำวัน รุ่นที่2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับการออมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีอาจารย์อัจฉรา สาหุทัศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม เป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ณ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม จังหวัดจันทบุรี

รูปภาพประกอบ :