โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561

ภาพข่าว/กิจกรรม วัน พุธ ที่ 1 สิงหาคม 2561, เวลา 17:00 น. 137 ครั้ง admin

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 คณะเทคโนโลยีสังคม จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยมีนักศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ที่ออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการในภาคเรียนที่ 1/2561 เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบและเข้าใจถึงประโยชน์ของการออกสหกิจศึกษาอีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาได้รับแนวทางในการปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมในการทำงานในสถานประกอบการ โดยจัดการโครงการปฐมนิเทศ ณ ห้องSC1101 อาคารคณะเทคโนโลยีสังคม

รูปภาพประกอบ :