การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

ภาพข่าว/กิจกรรม วัน อังคาร ที่ 24 กรกฎาคม 2561, เวลา 09:23 น. 120 ครั้ง admin

วันที่ 23 กรกฏาคม 2561 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 กิจกรรมย่อยที่ 1 การตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร “หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงษ์ มหิงสพันธ์ เป็นประธานคณะกรรมการการตรวจประเมินประกันคุณภาพ เพื่อให้อาจารย์ประจำหลักสูตรมีส่วนร่วมในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และสามารถนำข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิไปพัฒนาการปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตรในปีการศึกษาต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น3 อาคารคณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

รูปภาพประกอบ :