การตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับสำนักงานคณบดี

ภาพข่าว/กิจกรรม วัน จันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2561, เวลา 16:28 น. 104 ครั้ง admin

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม ได้รับการตรวจประเมินประกัน
คุณภาพระดับสำนักงานคณบดี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุกัลยา ปริญโญกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม
เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และกล่าวต้อนรับ อาจารย์อนงค์นาฏ โสภณางกูร ประธานคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพระดับสำนักงานคณบดี อาจารย์พัชนี บุญธกานนท์ เป็นกรรมการ และอาจารย์อนันทญา
แสนสวัสดิ์ กรรมการและเลขานุการ โดยมีบุคลากรภายในสำนักงานคณบดี เข้ารับการตรวจประเมินในครั้งนี้
เพื่อให้สายสนับสนุบทราบจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุงตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อ
เสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะเทคโนโลยี
สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

รูปภาพประกอบ :