ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาใหม่ (ภาคสมทบ) ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ วัน พุธ ที่ 11 กรกฎาคม 2561, เวลา 10:37 น. 607 ครั้ง admin

 

1.นักศึกษาใหม่ (ภาคสมทบ) ประจำปีการศึกษา 2561 ต้องผ่านการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกายด้วยตนเอง ตามที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด ที่โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน และส่งเอกสารผลการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกาย ในวันรายงานตัวนักศึกษาใหม่ วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561

>>> Download ใบตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ <<<

 

2.นักศึกษาใหม่ (ภาคสมทบ) ประจำปีการศึกษา 2561 ต้องถ่ายรูปเพื่อทำบัตรนักศึกษาใหม่ ขนาด 1 นิ้ว ที่ร้านพลอยการพิมพ์ ตลาดกะทิง อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี โดยแจ้งรายละเอียดกับทางร้าน เป็นนักศึกษาภาคสมทบ คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาที่สมัครเรียน

 ----------------------------------------------------------------------

กำหนดการปฐมนิเทศ

นักศึกษาภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น. – 16.00 น.

ณ ห้องSC1101 คณะเทคโนโลยีสังคม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

 

08.30 – 09.00 น.         ลงทะเบียน

 

09.00 – 09.30 น.         กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ แนะนำคณะเทคโนโลยีสังคม/คณาจารย์ และชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน

                                โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัลยา ปริญโญกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม

 

09.30 – 10.00 น.          แนะนำเรื่อง “การเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีสังคม”
                                โดย นายทรงวุฒิ บุญส่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

 

10.00 – 10.30 น.           แนะนำเรื่อง “กิจกรรมกับการพัฒนานักศึกษา”

                                โดยนางสาววิชริณี สวัสดี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

 

11.00 – 11.30 น.           แนะนำเรื่อง “ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของคณะเทคโนโลยีสังคม และงานประกันคุณภาพที่                                                        เกี่ยวข้องกับนักศึกษา”โดย นางสาวกาญจนา ผลาผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน

 

11.30 – 12.00 น.          แนะนำ เจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดี

                              โดย นางสาวมัทนา  ชาญกิจ (พิธีกร)

 

12.00 – 13.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00 – 14.00 น.          พบอาจารย์ที่ปรึกษา

 

14.00 - 14.30 น.           พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

 

14.30 - 16.00 น.           พบอาจารย์ที่ปรึกษา (ต่อ)

 ----------------------------------------------------------------------

 

ตารางการเข้าพบที่ปรึกษา ของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. – 16.00 น.

 

 *** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.087-9997059 รุ่งรัตน์ , 080-6356428 ณัฐพล