โครงการอบรมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (Site visits)

ภาพข่าว/กิจกรรม วัน ศุกร์ ที่ 29 มิถุนายน 2561, เวลา 15:04 น. 105 ครั้ง admin

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จัดโครงการอบรมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (Site visits) กิจกรรมย่อยที่ 1 การเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ “หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงษ์ มหิงสพันธ์ เป็นวิทยากร สร้างความเข้าใจในการรวบรวมข้อมูลจัดทำเล่มรายงานการตรวจประเมินตามตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ณ ห้องประชุมชั้น3 อาคารคณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

รูปภาพประกอบ :